August 2022

ระบบเศรษฐกิจ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย

 วิเคราะห์ภาพรวมความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย – ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่เกิดจากการรับเงินโอนจากทางภาครัฐและคนในครัวเรือน ไม่ได้เกิดจากผลิตภาพของแรงงานที่มากขึ้น – ความเหลื่อมล้ำในด้านของความมั่งคั่งสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกและยังคงเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น – ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้จากตัวเลขทางการอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงจากข้อจำกัดด้านข้อมูล – ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยนั้นมีอัตราเติบโตลดลงเรื่อยๆกลับพบว่ารายได้การเติบโตนั้นพบได้เฉพาะในกลุ่มของคนรวย