July 2019

ระบบการเงิน

ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เป็นอย่างไร เรามีคำตอบ

ในกรณีส่วนใหญ่แต่ละประเทศในโลกมีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัวเอง ประเภทหนึ่งที่รู้จักกันจะเรียกว่าเศรษฐกิจแบบเผด็จการ (command economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง สามารถหลีกเลี่ยงจากความยากลำบากทางการเงิน และความไม่แน่นอน สำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นั้น ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เช่น อดีตสหภาพโซเวียต คิวบา หรือ เกาหลีเหนือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเภทนี้มีชื่อเสียงในแง่ลบมากเนื่องจากทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตามโครงสร้างนี้สามารถให้ความแข็งแกร่งแก่พลเมืองในบางประเทศเช่นกัน นี่คือลักษณะที่ข้อดี-ข้อเสียของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นี้