January 2019

เทคนิคการตลาด

การกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ วัดจากอะไร เป็นหลักมาดูกัน

ทำไมของที่เราซื้อใช้อยู่ทุกวันนี้ ถึงมีราคาไม่เท่ากันในบางช่วง ยกตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ปลา ฯลฯ ที่ราคาขึ้นๆลงๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกลไกราคาของตลาดนั้น ถูกำหนดโดย อุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) ของตลาด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความต้องการของผู้ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออุปทานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์จะลดลง และความต้องการสินค้าอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนลดลง