June 2017

เทคนิคการตลาด

มาทำความรู้จักกับองค์กรต่อต้านระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยม  คือ ระบบเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายเอกชนเป็นผู้ควบคุมการค้าทั้งหมด ทั้งในระบบอุตสาหกรรม และวิธีการผลิต มีเป้าหมายหลัก เพื่อทำกำไรในเศรษฐกิจแบบตลาด คุณลักษณะสำคัญของระบบทุนนิยม คือ การสะสมทุน , ระบบตลาดแข่งขัน , ค่าจ้างแรงงาน ระบบทุนนิยมแฝงตัวอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองหลายระบอบ หลังระบบฟิวดัล (ระบบเจ้าขุนมูลนาย ) เสื่อมลง ทุนนิยมได้กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจหลักในโลกตะวันตก