October 2016

ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้กี่แบบ

ระบบเศรษฐกิจหลายคนยังไม่รู้ว่ามีกี่รูปแบบ และแตกต่างกันอย่างไรซึ่งและระบบเศรษฐกิจแบ่งได้หลายประเภท และมีความแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเภทจะถูกนำมาใช้ในด้านที่แตกต่างกัน เพราะระบบแต่ละแบบได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละแบบของมันนั้นเอง ซึ่งระบบเศรษฐกิจถูกแบ่งออกทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ระบบเศรษฐกิจมีทั้งหมด 4 ประเภท  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี หรือ ทุนนิยม คือระบบนี้จะเป็นของฝ่ายเอกชนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมด โดยที่รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะฝ่ายเอกชนจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างในระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าต่างๆออกมาจำหน่ายในราคาใดก็ตาม เพราะใช้ระบบตลาดและราคาสินค้า เข้าไปช่วยด้วยในการตัดสินใจราคาต่างๆของคุณภาพสินค้า และผลกำไรในการจำหน่ายจะถูกคำนวณไว้หมดแล้ว และระบบนี้ถือว่าเป็นระบบของความเสรีอย่างมาก เพราะเราเป็นตัวกำหนดทุกอย่างไว้เองได้ โดยสามารถตัดสินเศรษฐกิจได้เลย และในต่างประเทศนำระบบนี้ไปใช้ทำให้มีความเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างมาก…