มาทำความรู้จักกับองค์กรต่อต้านระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยม  คือ

ระบบเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายเอกชนเป็นผู้ควบคุมการค้าทั้งหมด ทั้งในระบบอุตสาหกรรม และวิธีการผลิต มีเป้าหมายหลัก เพื่อทำกำไรในเศรษฐกิจแบบตลาด

คุณลักษณะสำคัญของระบบทุนนิยม คือ การสะสมทุน , ระบบตลาดแข่งขัน , ค่าจ้างแรงงาน

ระบบทุนนิยมแฝงตัวอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองหลายระบอบ หลังระบบฟิวดัล (ระบบเจ้าขุนมูลนาย ) เสื่อมลง ทุนนิยมได้กลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจหลักในโลกตะวันตก

ข้อดีของระบบทุนนิยม คือ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้อย่างว่องไว เพราะเป้าหมายสูงสุดของระบบนี้คือ การทำกำไร และ การครอบครองทางการตลาด

ข้อเสียของระบบทุนนิยม ได้แก่ สร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย กับคนจนเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้เกิด ความยากจน, การว่างงาน, ความไม่เสมอภาค จนเกิดให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันอันเนื่องมาจากความสามารถอันแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบ ด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลายๆ อย่าง ทำให้คนในชาติเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองลดน้อยลง จนนำไปสู่การสูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมในที่สุด

การต่อต้านระบบทุนนิยม ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น  เหตุการณ์ที่ขยายตัวของการต่อต้านนั้น ได้เกิดขึ้นตามโครงสร้างของ กิจการบรรษัทที่มีกิจการทั่วโลก เช่นเหตุการณ์ การรวมตัวของชาวนาในอินเดียโดยรวมตัว กับนักสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อคัดค้านการตัดต่อพันธุกรรมในการผลิตอาหาร หรือ กรณีของ Nike ถูกกลุ่มนักศึกษาต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างแต่กำไรของบริษัทเพียงอย่างเดียว เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในระบบนี้ไปทั่วโลก คือ บริษัทเวชภัณฑ์แห่งหนึ่งไม่ยอมให้มีการผลิตยาต้าน เชื้อ H.I.V ของตนในราคาถูก เพื่อจำหน่ายให้กับคนในประเทศโลกที่3 ผู้ทนทุกข์ทรมานจากโรคเอดส์เป็นจำนวนมาก

พอเริ่มต้นศตวรรษ 21 ระบบทุนนิยมโลกก็เข้าสู่ภาวะวิกฤต เพราะมีประชาชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สูญสิ้นความเชื่อมั่น ไม่เห็นความชอบธรรมของสถาบันหลัก ใหญ่ๆ ของระบบนี้ ซึ่งโดยรวมถึงสถาบันพหุภาคีด้านการเงิน และการค้า บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาหาผลกำไรในประเทศอื่นอีกด้วย ในการจะทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกยั่งยืนอย่างแท้จริงได้นั้น คงไม่ใช่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ยังคงใช้ระบบตลาดเป็นหลักเป็นแน่แท้

ซึ่งถ้าพูดถึงเมืองไทยควรเปลี่ยนทิศทางประเทศเสียใหม่ ลดการพึ่งพาทุน และลดการค้ากับต่างประเทศลง ความจริงแล้วสังคมไทยในอดีตเคยมีระบบเศรษฐกิจพึ่งตัวเอง ประชาชนไทยส่วนใหญ่เคยมีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีพอสมควร ถ้าเทียบกับในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเราจึงควรเปลี่ยนแนวความคิดเสียใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นที่เหมาะสมมากกว่า